opleiden in de school

Wat houdt dat in?

Als basisschool zijn wij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze toekomstige leerkrachten. Wij willen een opleidingsschool zijn die het beroep van de leraar uitdagend maakt en die de instroom van nieuwe leerkrachten vergroot.

Opleiden in de school is eigenlijk een fenomeen van alle tijden. Een belangrijk deel van de vorming van pabostudenten vindt plaats tijdens de stages in de basisschool. Lang heeft een scheiding bestaan tussen de stageschool en de opleiding: studenten kregen les op de pabo en gingen met een aantal opdrachten de basisschool in. Van enige afstemming met de stagescholen was nauwelijks sprake. Het besef dat opleiding en stagescholen partners zijn in de opleiding van leerkrachten zorgt ervoor dat naar wegen gezocht wordt om dat partnerschap, in het belang van alle partijen, vorm te geven, bijvoorbeeld door ‘opleiden in de school’.

In een opleidingsschool wordt op een nieuwe manier vorm gegeven aan het opleiden van aanstaande collega’s. Het betekent dat wij in samenwerking met Saxion Deventer en Hogeschool Edith Stein uit Hengelo, studenten begeleiden en opleiden tot het beroep van leerkracht.

De schoolopleider

Studenten en mentoren worden in een opleidingsschool begeleid door een schoolopleider. Deze schoolopleider is een hiervoor geschoold personeelslid van de basisschool. Op de Holterenk is dit juf Anneloes. Zij begeleidt de studenten bij het maken van bijvoorbeeld hun lesvoorbereidingen en/of planningen. Verder woont ze lessen bij en bespreekt deze na met de student en zijn/haar mentor. Ook geeft de schoolopleider een middag in de week ‘les’ aan de studenten. Dit kan individueel zijn of in een groep. Het kan verdieping en/of verbreding zijn van theorie, maar ook onderwerpen als voorlezen, videoreflectie, dramalessen of het maken van een eigen ontwikkelingsplan komen aan de orde.

De schoolopleider heeft contact met de instituutsopleider, de leerkracht vanuit de pabo, zodat de samenwerking tussen de stageschool en de pabo op een goede manier verloopt. Ieder jaar zal de schoolopleider deelnemen aan een aantal zgn terugkomdagen. Tijdens deze dagen worden er met schoolopleiders van verschillende scholen ervaringen uitgewisseld.

De mentor

De mentoren (de leerkrachten bij wie de studenten stage lopen) begeleiden deze studenten in de groep in samenwerking met een schoolopleider. De mentoren kunnen hun ervaringen delen en de studenten kunnen vernieuwingen brengen in de school. De mentor ziet de student niet meer als iemand die taakjes doet op de school, maar als toekomstig collega. De student in de rol van toekomstige collega betekent een andere rol voor de mentor. De mentor is niet langer degene die een gegeven les beoordeelt, maar iemand die een toekomstige collega coacht.

De student

Gedurende het hele jaar lopen studenten iedere donderdag en vrijdag stage bij ons op school. Dit kunnen studenten zijn uit verschillende niveaus en leerjaren van de opleiding. Voor de student betekent dit dat ze veel dichter bij de praktijk staan. Ze leren hun theorie direct te gebruiken en te verwerken in de praktijk. De student maakt door de bredere rol binnen de school meer deel uit van het team en voelt zich mede hierdoor meer verbonden met de school.