Gesprekken cyclus

Hoe werkt de gesprekkencyclus?

In de derde week van het nieuwe schooljaar is nog steeds de informatie avond. Op deze avond krijgt u informatie over het nieuwe schooljaar. De informatie heeft vooral betrekking op de klas waarin uw kind(eren) zit(ten).

Kennismakingsgesprekken:

In de laatste twee weken van september zal er een gesprek plaats vinden tussen u en de leerkracht van uw kind(eren) over de wederzijdse verwachtingen voor het schooljaar. Vanaf groep 5 is/zijn uw kind(eren) ook aanwezig bij dit gesprek. In dit gesprek zal met name besproken worden welke persoonlijke doelen iedere leerling wil bereiken aan het einde van het schooljaar. Om goed voorbereid het gesprek in te gaan, willen we u alvast laten nadenken over een aantal vragen. Deze zal u aan het begin van het schooljaar ontvangen. Deze vragenlijst kunt u dan thuis invullen, zodat daar tijdens het gesprek aandacht aan kan worden besteed.

Voortgang gesprekken:

In november beraden de leerkrachten uit de groepen 1 t/m 8 zich over de voortgang van de in september gemaakte doelen. Mocht dit niet conform de gewenste ontwikkeling verlopen, dan neemt de leerkracht tijdig contact met u op om een vervolggesprek in te plannen, zodat de gestelde doelen eventueel heroverwogen/aangepast kunnen worden.

Bij nieuwe leerlingen in groep 1, die zijn gestart in januari, wordt er na 7 à 8 weken een huisbezoek ingepland. Tijdens dit huisbezoek wordt er een screeningslijst met u besproken. Wanneer een leerling al een oudere broer of zus op school heeft, zal er geen huisbezoek plaatsvinden maar wordt de screeningslijst op school besproken.

Rapportgesprekken:

Alle ouders/verzorgers met kinderen in de groepen 1 en 2 worden eind februari uitgenodigd voor een gesprek, om te bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt.

Eind februari zullen er rapportgesprekken zijn voor alle leerlingen uit de groepen 3 t/m 7. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van de leerlingen besproken. Ook kunnen de persoonlijke doelen opnieuw geformuleerd worden.

In februari vinden ook de adviesgesprekken plaats voor de leerlingen uit groep 8, tijdens deze gesprekken wordt een enkelvoudig bindend advies gegeven. Ook wordt er een plaatsingsadvies gegeven voor een dakpanklas.

In maart krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee.

Evaluatie gesprekken:

In juni zal de leerkracht opnieuw de voortgang van alle leerlingen evalueren. Naar aanleiding van deze evaluatie kan de leerkracht opnieuw ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek. Dit kan dan al gedeeltelijk gericht zijn op het komende schooljaar.

twee weken voor de vakantie, krijgen alle leerlingen hun tweede rapport mee.

De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen dan hun allereerste rapport mee naar huis van dat schooljaar.

In groep 7 worden in juni de entree-toetsen besproken met ouders/verzorgers en de leerlingen. Tijdens deze gesprekken worden al voorzichtige voorspellingen gedaan over het eventuele advies voor het voortgezet onderwijs.

In een volgend schooljaar herhaalt deze gesprekken-cyclus zich weer.

Verdere aanvulling op de gesprekkencyclus:

 • Huisbezoeken worden bij alle nieuwe gezinnen in de instroomgroep door de leerkracht afgelegd. In de andere groepen kan op initiatief van zowel ouders als leerkracht een afspraak voor een huisbezoek worden gemaakt.
 • Bij langdurig ziekte is er geregeld contact tussen de ouders en de leerkracht.
 • Voorlichting over de leerlingenzorg op onze school wordt gegeven bij het aanmeldingsgesprek en op de website
 • Met behulp van het taakblad vindt wekelijks uitwisseling van gegevens plaats over de activiteiten in de groep en de activiteiten, leerinhoud en leerprestaties van uw kind.
 • Indien nodig wordt dit uitgebreid:
  • U wordt geïnformeerd wanneer er extra begeleiding, in de vorm van een handelingsplan, nodig is voor de ontwikkeling van uw kind.
  • U wordt geïnformeerd bij nader diagnostisch onderzoek door de leerkracht en wordt gevraagd deel te nemen in het brede SOT.
  • U wordt geïnformeerd en uw toestemming wordt gevraagd, wanneer uw kind gezien wordt voor regulier of extra onderzoek door de logopedist of fysiotherapeut.
  • U wordt nader geïnformeerd en om toestemming gevraagd voor nader onderzoek door een externe deskundige.
  • U wordt tijdig geïnformeerd en waar mogelijk actief betrokken bij de speciale leerlingbegeleiding op school.
  • U wordt begeleid bij eventuele verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs.
  • Er wordt contact met u opgenomen in het kader van het veiligheidsbeleid waar het uw kind betreft.
 • De aard en omvang van de communicatie wordt zoveel mogelijk individueel geregeld en met u afgestemd.