Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Veilige school

Een veilige leef- en leeromgeving op school is niet iets vanzelfsprekends. Hier is frequent, structureel, beleidsmatig en praktisch aandacht voor nodig. 

Dit betreft onder meer het beheer en gebruik van de ruimte. Speeltoestellen, gebruikersruimten, elektrische installaties, brandwerende voorzieningen worden frequent en structureel volgens wettelijke voorschriften gecontroleerd en voorschriften worden nageleefd. Ook worden regelmatig risico-inventarisaties gedaan: uit tevredenheidonderzoeken onder ouders, medewerkers en leerlingen worden actiepunten in het jaarplan opgenomen.

Heel belangrijk is ook de sociale veiligheid. Een veilige school houdt in dat ieder kind, medewerker en ouder zich er veilig voelt. Veilig om zich te ontwikkelen zonder dat het zich zorgen hoeft te maken of het geaccepteerd wordt. Dat een ieder zich veilig genoeg voelt om te zeggen wat hij/zij denkt. Dat iedereen gewaardeerd wordt om wie hij of zij is.

Voor deze sociale veiligheid is terecht veel aandacht. Landelijke berichtgeving laat dit zien. Dagelijks aandacht in en rond de school, in woord en gebaar en door alle betrokkenen, is nodig om een veilige leef- en leeromgeving te creëren en onderhouden.

Hiervoor zijn landelijke en regionale wetten en afspraken gemaakt die op school worden gerespecteerd en nageleefd. Op regionaal en lokaal niveau wordt nauw samengewerkt met onder meer de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, gemeente, bureau Halt, politie, enz.
Op school hebben we natuurlijk ook veel aandacht voor een goede, fijne en respectvolle omgang met elkaar en de omgeving. Voorkomen is beter dan genezen. Mochten er onverhoopt risicovolle situaties en of incidenten plaatsvinden, dan zijn ook hier afspraken en richtlijnen voor handelen over vastgelegd.

Uiteraard is de samenwerking tussen medewerkers, kinderen en ouders ook van groot belang. Voor signalering en overleg staan wij dan ook open. Dit geldt eveneens voor suggesties ter verbetering van de sfeer en veiligheid.

Een aantal documenten over dit onderwerp:
- Pesten, waar kan ik terecht?
- Plan van aanpak tegen pesten
- Protocol kindermishandeling
- RAAK, Twente routekaart
- Richtlijnen ter voorkoming van pesten
- Stappenplan met toelichting en tips
- Klachtenregeling ROOS
- Veiligheid deel 1
- Richtlijnen omgaan met sociale media (medewerkers)

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina: