Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

School Ondersteuningsteam (SOT)

Net als op elke school, hebben wij ook leerlingen over wie de leerkrachten zich zorgen maken. Kinderen met gedragsproblemen: druk, brutaal of juist stil en teruggetrokken. Kinderen die vaak ziek zijn. Ontwikkelen zij zich wel goed? Krijgen zij de zorg en steun die ze nodig hebben? Is de hulp die zij krijgen wel professioneel genoeg?

Het Schoolondersteuningsteam (SOT) binnen de school vormt het instrument om binnen de ondersteuningsstructuur invulling te geven aan de begeleiding van leerlingen. Indien het nodig is voor het kind een meer intensieve ondersteuning in te richten komt het SOT in beeld. Vanuit het werken in de groep kan worden aangesloten bij verschillende aspecten nl.:

- De resultaten vastgelegd in de groepsoverzichten.
- De signalering van leerlingen met specifieke onderwijs-, en opvoedingsbehoeften.
- De opgedane ervaringen met het uitvoeren van de groepsplannen.
- De uitkomsten van de contacten met de ouders.
- De ervaringen van de leraren m.b.t. de begeleiding van de leerlingen.

Alle scholen beschikken over een SOT met als varianten een smalle en een brede samenstelling. Smal heeft betrekking op samenwerking van de leraar (of leerkrachten) met de interne begeleider en eventueel ouders. In de brede samenstelling zijn ook de directeur en specialisten (leerkrachtspecialist, ambulant begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, e.d.) betrokken. Het is wenselijk dat de ouders aanwezig bij dit overleg en zij worden altijd goed geïnformeerd over vervolgstappen door de school.

Iedere basisschool beschikt over een SOT onder eindverantwoordelijkheid van de schooldirecteur. De interne begeleider heeft een uitvoeringsverantwoordelijkheid. Bij HIA ligt daar het zwaartepunt van het ondersteuningsbeleid. De Interne begeleider is goed op de hoogte van procedures en instrumenten. Zij beschikt over een lijst van contactpersonen die worden ingeschakeld indien nodig. Ook andere instrumenten kunnen desgewenst worden ontwikkeld.

Deel deze pagina: