Plaatje bij het artikel van odbs de Holterenk

odbs de Holterenk staat voor:

  • ontwikkeling van talent
  • begeleid, taakgericht
  • leuke, uitdagende leeromgeving
  • open, transparant
  • daltononderwijs

Een jaar overdoen met aangepaste programma’s

In principe gaan we er vanuit, dat een kind de basisschool ononderbroken doorloopt in 8 jaar.

Een enkele keer besluiten we om een kind een groep over te laten doen. Deze beslissing nemen we op grond van ons leerlingvolgsysteem (waaronder ons protocol onderwijsverlenging) en altijd samen met de ouders. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een kind lichamelijk of emotioneel achterblijft bij de rest van de groep. Hij/zij is dan nog niet toe aan de ontwikkeling die benodigd is voor leerstof voor die groep. De groepsleerkracht bespreekt in de eerste helft van het schooljaar de mogelijkheden met de ouders en betrekt de intern begeleider bij het proces. Bij besluitvorming wordt ook tijdig en in ieder geval voorafgaand aan de rapportage in het voorjaar, overlegd met de directie. De directeur is eindverantwoordelijk en neemt – formeel – het besluit over het te nemen vervolgtraject.
Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken, dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo kunnen we streven naar het inhalen van het niveau van leeftijdsgenoten. Het kan ook voorkomen dat het kind de vergelijking van niveau met leeftijdsgenoten niet (meer) haalt. Na een schriftelijke analyse middels het SOT stellen we, in overleg met ouders, vast dat het kind op dat gebied niet het eindniveau van de lesstof op de basisschool haalt. We stellen het aangepaste programma zo op, dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs op het haalbare niveau van een kind. 

Deel deze pagina: